Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2013


(полный информационный список литературы см. здесь .....)
     
     
     Економічна теорія. Політекономія : підручник / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; ред. В. Д. Базилевич. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 704 с. - (Класичний університетський підручник).
      Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

 

Содержание:
 • Передмова. - С. 13-14
 • Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. - С. 15-193
 • Глава 1. Предмет і метод економічної теорії. - С. 15-40
  1.1. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. - С. 15-20
  1.2. Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними школами. - С. 21-27
  1.3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. - С. 27-31
  1.4. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. - С. 31-34
  1.5. Функції економічної теорії. - С. 34-37
  1.6. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. - С. 37-39
 • Глава 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. - С. 41-60
  2.1. Сутність та структура економічних потреб суспільства. - С. 41-46
  2.2. Економічний закон зростання потреб. - С. 46-49
  2.3. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія. - С. 49-55
  2.4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. - С. 56-59
 • Глава 3. Економічна система суспільства. Відносини власності. - С. 61-98
  3.1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. - С. 61-67
  3.2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем. - С. 67-73
  3.3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. - С. 73-89
  3.4. Місце і роль людини в економічній системі. - С. 89-96
 • Глава 4. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. - С. 99-118
  4.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу. - С. 99-100
  4.2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси. - С. 100-104
  4.3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. - С. 104-107
  4.4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки. - С. 107-110
  4.5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання. - С. 111-116
 • Глава 5. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція. - С. 119-157
  5.1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. - С. 119-126
  5.2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок. - С. 127-134
  5.3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники. - С. 134-141
  5.4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. - С. 141-145
  5.5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості. - С. 145-148
  5.6. Альтернативні теорії вартості. - С. 148-153
  5.7. Закон вартості, його сутність та функції. - С. 153-156
 • Глава 6. Теорія грошей і грошового обігу. - С. 158-193
  6.1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. - С. 158-162
  6.2. Функції грошей та їхня еволюція. - С. 162-168
  6.3. Грошовий обіг і його закони. - С. 168-171
  6.4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи. - С. 171-179
  6.5. Валютні курси. Конвертованість грошей. - С. 180-184
  6.6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки. - С. 185-192
 • Розділ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. - С. 194-411
 • Глава 7. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура. - С. 194-218
  7.1. Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва. - С. 194-196
  7.2. Риси, структура та функції ринку. - С. 196-201
  7.3. Основні суб'єкти ринкової економіки. - С. 201
  7.4. Держава як суб'єкт ринкового господарства. - С. 201-206
  7.5. Інфраструктура ринку. - С. 206-216
 • Глава 8. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги. - С. 219-237
  8.1. Сутність попиту і фактори, що його визначають. - С. 219-224
  8.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. - С. 224-227
  8.3. Еластичність попиту і пропозиції. - С. 227-234
  8.4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. - С. 234-236
 • Глава 9. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. - С. 238-270
  9.1. Конкуренція, її суть і економічні основи. Закон конкуренції. - С. 238-244
  9.2. Види економічної конкуренції. - С. 244-252
  9.3. Методи конкурентної боротьби. - С. 252-257
  9.4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. - С. 257-263
  9.5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство. - С. 263-269
 • Глава 10. Підприємництво у ринковій економіці. - С. 271-293
  10.1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва. - С. 271-273
  10.2. Теорії та моделі підприємництва. - С. 274-276
  10.3. Організаційно-правові форми підприємництва. - С. 276-283
  10.4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності. - С. 283-291
 • Глава 11. Капітал. Витрати виробництва і прибуток. - С. 294-321
  11.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. - С. 294-302
  11.2. Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. - С. 303-306
  11.3. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку. - С. 306-311
  11.4. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу. - С. 311-319
 • Глава 12. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. - С. 322-346
  12.1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. - С. 322-327
  12.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. - С. 327-336
  12.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. - С. 336-339
  12.4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс. - С. 339-341
  12.5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва. - С. 341-344
 • Глава 13. Доходи, їхні джерела й розподіл. - С. 347-390
  13.1. Сутність, види та джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи. - С. 347-349
  13.2. Функціональний розподіл доходів: марксистська та маржиналістська концепції. - С. 349-359
  13.3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності. - С. 359-368
  13.4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку. - С. 368-379
  13.5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати. - С. 379-383
  13.6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці. - С. 383-385
  13.7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура. - С. 386-389
 • Глава 14. Економіка невизначеності, ризику і страхування. - С. 391-411
  14.1. Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки. - С. 391-397
  14.2. Спекуляція та її роль в умовах ринку. - С. 397-403
  14.3. Страхування як засіб обмеження рівня ризиковості. - С. 403-410
 • Розділ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. - С. 412-531
 • Глава 15. Національне виробництво і відтворення. - С. 412-446
  15.1. Зміст, види та пропорції національного (суспільного) відтворення. - С. 413-416
  15.2. Теоретичні моделі суспільного відтворення. - С. 416-430
  15.3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі. - С. 431-432
  15.4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків. - С. 432-434
  15.5. Основні макроекономічні показники СНР. - С. 435-444
 • Глава 16. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. - С. 447-477
  16.1. Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності. Теорії циклічних коливань. - С. 447-450
  16.2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази. - С. 451-457
  16.3. Нециклічні коливання економіки. - С. 457-459
  16.4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку. - С. 460-466
  16.5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники. - С. 466-467
  16.6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. - С. 468-474
 • Глава 17. Фінансова система. - С. 478-496
  17.1. Необхідність, зміст, структура та функції фінансів. - С. 478-481
  17.2. Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг. - С. 481-488
  17.3. Теорія оподаткування. - С. 488-494
 • Глава 18. Кредитна система. - С. 497-512
  18.1. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту. - С. 497-498
  18.2. Форми і функції кредиту. - С. 499-503
  18.3. Кредитна система та її структура. - С. 503-511
 • Глава 19. Урядове регулювання національної економіки. - С. 513-531
  19.1. Об'єктивна необхідність, зміст та моделі урядового регулювання економіки. - С. 513-518
  19.2. Цілі, засоби та методи урядового впливу на економіку. - С. 518-525
  19.3. Основні напрями та межі урядового впливу на економіку. - С. 525-529
 • Розділ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. - С. 532-603
 • Глава 20. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок. - С. 532-558
  20.1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. - С. 532-537
  20.2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації. - С. 537-540
  20.3. Всесвітній ринок товарів та послуг. - С. 541-547
  20.4. Торговельний і платіжний баланси країни. - С. 547-551
  20.5. Зміст і структура світової валютної системи. - С. 551-554
  20.6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили. - С. 554-556
 • Глава 21. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства. - С. 559-599
  21.1. Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку. - С. 559-567
  21.2. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки. - С. 568-574
  21.3. Суперечності глобалізації та її моделі. - С. 574-583
  21.4. Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем. - С. 583-597
  Альфред Нобель. - С. 600-603
 • Лауреати премії банку Швеції з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. - С. 604-656
  Глосарій. - С. 657-696
  Післямова. - С. 697-702

   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 5.9. 2013 г.