Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
ПОЛНОТЕКСТОВАЯ
НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА
ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖЕ


"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2014НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

 

Рекомендательный список литературы по предметам
"Экономика" и "Экономика предприятия"
 
см. здесь .....
Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 

ИСТОРИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
см. здесь.....

 

О колледже
в периодике Украины

см. здесь.....НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2013


(информационный список литературы - пополнение /обновление по мере поступления
литературы в библиотеку)
     
     Бутейкис Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : учебник для начального профессионального образования / Н. Г. Бутейкис. – 12-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2012. – 336 с. : цв.ил. + 8 с. – (Начальное профессиональное образование . Повар, кондитер).

 

ГЛАВА 1, Охрана труда и пожарная безопасность в кондитерском цехе см. здесь......

Глава 12. Качество кондитерской продукции и контроль над ней см. здесь .....
      Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 6-е вид., доп. і перероб., відп. до Нац. стандарту України "Держ. уніфікована система документації" ДСТУ 4163-2003. - К. : Арій, 2009. - 512 с.

     У посібнику розглянуто основні ознаки офіційно-ділового стилю, подано писемну форму його реалізації - ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлювання, запропоновано завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто потребує допомоги під час складання ділових паперів і бажає оволодіти основами ділового мовлення.

Содержание см. здесь.....
Розділ III УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ см. здесь ....

     Добровольская О. П. Государственное регулирование экономики : учебник / О. П. Добровольская, А. В. Добровольский. - 4-е изд. - Симферополь : Таврия, 2010. - 348 с.

 

     В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические основы государственного регулирования экономики. Раскрыта сущность средств и механизмов реализации государственной экономической политики. Проанализирован мировой опыт применения конкретных инструментов в процессе регулирования отдельных сфер и отраслей экономики. Учебное пособие отвечает программе нормативного курса "Государственное регулирование экономики" и предназначено для студентов, преподавателей, специалистов в области государственного и регионального управления.

Содержание см. здесь....
Глоссарий см. здесь....
     Євлаш В. В. Харчова хімія : навчальний посібник / В. В. Євлаш, О. І. Торяник [и др.] ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків : Світ книг, 2012. - 504 с.
     В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних властивостей основних компонентів сировини та харчових продуктів - білків, ліпідів, вуглеводів мінеральних речовин, вітамінів, та їх перетворення у технологічному потоці. Окремо розглянуто роль води у харчових системах. Наведено характеристику основних функціональних класів харчових добавок, їх технологічні властивості, місце у сучасному раціоні харчування людини, гігієнічне регламентування у продуктах харчування. Приділено увагу безпечності сировини та харчових продуктів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовка 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" та 140101 "Готельно-ресторанна справа". Крім того, посібник може бути рекомендований аспірантам та науковим співробітникам.

Содержание см. здесь.....
     Економічна теорія. Політекономія : підручник / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; ред. В. Д. Базилевич. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 704 с. - (Класичний університетський підручник).
      Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

 

Содержание см. здесь.....
     Іванова О. В. Санітрія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. - Суми : Університетська книга, 2012. - 400 с.

     У підручнику висвітлено широке коло питань щодо організації раціонального санітарного режиму закладів ресторанного господарства, ситуаційних фахових завдань, пов'язаних з науково обґрунтованими санітарно-гігієнічними вимогами до технологічного процесу виробництва, реалізації готової кулінарної продукції, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості харчових продуктів. Для студентів вищих навчальних закладів кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.091711 "Харчова технологія та інженерія" професійного спрямування "Технологія харчування" і 6.14010 "Готельно-ресторанна справа".

 

Содержание см. здесь.....
Раздел 4 см. здесь....
     Калінеску Т. В. Оцінювання майна : навчальний посібник / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його вартості, розглянуто порядок проведення експертного оцінювання нерухомості, земельно-кадастрових робіт, методику оцінювання потенціалу підприємства. Доповнено практикумом, у якому представлено задачі, ситуації, вправи для самостійної роботи і контролю знань. Посібник призначено для викладачів і студентів економічних вузів, а також для підприємців, спеціалістів усіх напрямів підприємницької діяльності, регіональних органів управління, що цікавляться проблемами оцінювання майна.

Содержание см. здесь.....
     Козлова, С. Н. Кулинарная характеристика блюд [Текст] : учебное пособие для начального профессионального образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединишина. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 192 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование . Общественное питание)

 


     Приведены основные способы и приемы кулинарной обработки сырья, требования к качеству блюд, условия и сроки хранения. Дана кулинарная характеристика супов, соусов, блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, блюд из рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы дичи, блюд из яиц и творога, холодных блюд и закусок, сладких блюд, напитков, изделий из теста, блюд лечебного питания, блюд национальной кухни. Для учащихся учреждений начального профессионального образования.

 

Содержание см. здесь.....
     Косенко Н. Я. Сучасне українське ділове мовлення : навчальний посібник / Н. Я. Косенко, Т. М. Вакуленко. - Харків : Школа, 2010. - 416 с.
    Посібник містить розділи, які вивчаються у курсі сучасного українського ділового мовлення (фонетичні, орфографічні, морфологічні, лексичні та синтаксичні особливості ОДС), а також важливі додатки (російсько-український словник сталих виразів, географічні назви, чоловічі й жіночі імена та по батькові тощо). Окремий розділ становить усне ділове спілкування (ділова бесіда, монологічне мовлення). Матеріал посібника стане в пригоді студентам і школярам, абітурієнтам та вчителям, службовцям державних установ і всім, хто спілкується рідною мовою.

Содержание см. здесь.....
     Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення : навчальний посібник / О. Є. Мазур. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 480 с.
     В навчальному посібнику "Ринкове ціноутворення" розкриваються питання розроблення цінової стратегії компанії, ефективного застосування методів аналізу чинників ціноутворення, вибору підходів до встановлення ціни за наявних умов та обмежень, побудови оперативної цінової політики з урахуванням економічної кон'юктури, що схильна до постійних змін. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів економічних дисциплін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-практиків, діяльність яких пов'язана з встановленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринкових умовах.

Содержание см. здесь.....
     Морзе Н. В. Інформатика [Электронный ресурс] : підручник для 10 кл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська ; Міністерство освіти і науки України. - Электрон. текстовые дан. - К. : Школяр, 2010. - 304 с. : цв. іл.
     Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні роботи, завдання яких слід виконувати на комп'ютері, а результати зберігати у спеціальній структурі папок, створеній кожним із вас. Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу («Поглиблюємо знання»), що поділяється на теоретичну та практичну частини: «Вивчаємо» та «Діємо». Перш ніж розпочати роботу на комп'ютері, радимо вам ознайомитися з теорією («Вивчаємо»).

ЗМІСТ / Содержание см. здесь....

   

     Мялковский О. В. Барное дело. Теория и практика приготовления смешанных напитков : учебник / О. В. Мялковский. - К. : Кондор, 2012. - 366 с.
     Данная книга предназначена для людей, желающих освоить профессию бармена, а также тем, кто хочет знать правила и способы приготовления, оформления и подачи смешанных напитков. В книге допускаются некоторые вольные шутки, несвойственные учебникам. Но надеюсь, эту книгу будут читать будущие бармены, люди воспитанные и с чувством юмора. В книге дана историческая справка по возникновению смешанных напитков и некоторых ингредиентов. Дана классификация смешанных напитков. Рассмотрена товароведная характеристика компонентов, из которых приготавливаются смешанные напитки. Рассмотрен основной инвентарь и инструмент бармена. Обусловлены основные принципы приготовления смешанных напитков. Перечисляются главные группы смешанных напитков, правила их приготовления и подачи. Последовательность излагаемого материала способствует более простому, логичному и быстрому его усвоению. Структура книги соответствует программе подготовки барменов.

Содержание см. здесь....
    Оцінка земель : навчальний посібник / ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий світ-2000, 2012. - 312 с. - (Вища освіта в Україні).
     У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки земель, розкрито районування території при земельно оціночних роботах, теоретичні основи і методичні положення бонітування ґрунтів, загальні положення і завдання економічної оцінки земель, теоретичні основи і методичні положення економічної оцінки земель, внутрігосподарська оцінка земель, грошова і експертна оцінка земель, шість функцій грошей. Для студентів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин; власників землі та землекористувачів.

Содержание см. здесь......
     Перович Л. М. Оцінка нерухомості : навчальний посібник / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. - 296 с.

 

     Викладено науково-теоретичні основи оцінки нерухомості, суть і зміст нормативної та експертної оцінки земель. Розкрито принципи оцінки нерухомості. Призначений для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців з оцінки нерухомості.

 

Содержание см. здесь......
     Радченко Л. О. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : навчальний посібник / Радченко Л.О., П. П. Пивоваров, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина. – Харків : Світ книг, 2012. - 288 с. : іл.
      В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування іноземних туристів в закладах ресторанного господарства. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні обслуговування іноземних туристів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах. Визначено основні правила та вимоги при обслуговуванні туристів на транспорті, учасників симпозіумів, конференцій, виставок та ярмарок, особливості обслуговування туристів-інвалідів і спортивних заходів. Дана характеристика організації обслуговування на VIP-рівні. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, також він буде корисний працівникам системи громадського харчування, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в закладах ресторанного господарства.
Содержание см. здесь......
ГЛАВА 3. ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ
см. здесь......

     Ростовський В. С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів : навчальний посібник / В. С. Ростовський, О. В. Новікова ; Полтавський університет споживчої кооперації. – К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
     Вперше пропонованому в Україні навчальному посібнику викладена комплексна технологія виробництва борошняних кондитерських виробів. Описана технологія виготовлення і прикрашання борошняних кондитерських виробів, дана характеристика інвентарю, викладені склад та властивості сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кондитерських виробів, технології їх приготування. Представлені відомості про дієтичні вироби і вироби дитячого асортименту. Дана характеристика харчових інфекцій і отруєнь, показана необхідність дотримання умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів, досліджена система стандартизації і сертифікації продукції, основні види контролю виробництва і якості готової продукції. Наведені вимоги до організації кондитерського цеху, безпеки та охорони праці. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, також він буде корисний працівникам кондитерської промисловості і системи громадського харчування, широкому кругу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних кондитерських виробів.

 


Содержание см. здесь......
      Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / ред.: В. В. Апопій, І. М. Копич. - К. : Академвидав, 2012. - 424 с.

 

     Сучасний стан соціально-економічної системи України, загострення глобальної конкуренції актуалізують необхідність пошуку шляхів динамічного розвитку національної економіки, важливу роль у якій відіграє внутрішня торгівля. Стратегічні пріоритети її регулювання на мікро- і макрорівнях науково обґрунтовано в пропонованій монографії. У ній розглянуто теоретичні і науково-прикладні засади, механізми системи регулювання розвитку та функціонування внутрішньої торгівлі в контексті сучасних концепцій державного управління національної економіки, всебічно проаналізовано форми, методи і важелі державного та ринкового регулювання, їх дієвість в основних сферах торгівлі. Прислужиться науковцям, спеціалістам у галузі внутрішньої торгівлі, студентам економічних спеціальностей.

 

Содержание см. здесь......

      Споживча кооперація України від зародження до сьогодення : монографія / ред. С. Гелей. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 976 с. : ил.

     У книзі досліджуються історичні, політичні, соціально-економічні, соціологічні, культурно-освітні аспекти історії споживчої кооперації України протягом другої половини XIX - початку XXI століття; висвітлюється життєвий шлях та активна творча діяльність визначних громадсько-політичних діячів - вчених, правників, священиків, діячів культури, які були подвижниками кооперативної ідеї в Україні; розглядається завдання ретельної, всебічної та об'єктивної оцінки всього шляху, пройденого українською споживчою кооперацією, і розробки перспективних напрямів її розвитку. Для науковців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією української кооперації.

Содержание см. здесь....
     Татарская, Л. Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров [Текст] : учебное пособие для начального профессионального образования / Л. Л. Татарская, Н. А. Анфимова. - М. : Академия, 2012. - 112 с. - (Начальное профессиональное образование. Общественное питание)

 

     Приведены лабораторно-практические работы по технологии приготовления супов, соусов, блюд из круп, макаронных изделий, овощей, рыбы, мяса, яиц и творога, холодных и горячих блюд и напитков, блюд из теста, кондитерских изделий, а также блюд лечебного питания. Для учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования.

Содержание см. здесь....

     

     Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів : навчальний посібник / ред. Г. М. Лисюк. – Суми : Університетська книга, 2013. - 464 с. : цв. іл.

     Навчальний посібник містить інформацію про сировину для виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів, харчові і дієтичні добавки, різноманітні композитні суміші. Викладено вимоги до зберігання сировини і підготовки її до виробництва. Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси й способи художнього оздоблення тортів, тістечок і печива. Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів. Подано відомості щодо розрахунку рецептур цієї продукції, контролю та управління якістю, санітарних вимог до виробництва. Для студентів спеціальностей «Технологія харчування», «Готельно-ресторанна справа», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», а також споріднених спеціальностей, аспірантів, інженерно-технічних працівників, які зайняті в галузі виробництва борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів.

Содержание см. здесь....

    Технологія приготування їжі : українська кухня : навчальний посібник / В. М. Михайлов [и др.]. – Харків : Світ книг, 2012. - 536 с. : іл.

    У навчальному посібнику подані різноманітні способи і прийоми кулінарної обробки продуктів (особлива увага приділена обробці різноманітних видів м'яса, м'ясних напівфабрикатів, субпродуктів), приготування напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів відповідно до традиційного приготування страв української кухні. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, також він буде корисний працівникам системи громадського харчування, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями технологій приготування страв української кухні.

 

Содержание см. здесь....

    Технологія продукції ресторанного господарства : опорний конспект лекцій. ч. 2 / М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, М. Ф. Кравченко ; ред. С. Г. Голосова ; Київський національний торговельно-економічний університет, Кафедра технології та організації ресторанного господарства. – К., 2012. - 182 с. : іл.
    Розробка опорного конспекту лекцій викликана необхідністю підвищити ефективність навчального процесу шляхом проведення лекційних, семінарських занять і дозволяє розглянути значний обсяг матеріалу дисципліни «Технологія продукції у закладах ресторанного господарства» та використати активні методи навчання. Опорний конспект необхідний кожному студенту для опрацювання на лекційному, семінарському заняттях, під час самостійної роботи, а також для підготовки до поточного, підсумкового контролю знань та іспиту. Друга частина опорного конспекту містить «Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом», теми лекційного курсу дисципліни, які відповідають тематичному плану робочої програми.
Содержание см. здесь....
    Томишин-Лелекач М. М. Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування : навчальний посібник / М. М. Томишин-Лелекач, В. В. Канчі ; Ужгородський комерційний технікум. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. - 196 с.

    Навчальний посібник пропонує методику та послідовність розрахунків усіх груп приміщень підприємств харчування різних типів і потужностей, подає загальні вимоги до компонування приміщень і розташування в них технологічного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів.
Содержание см. здесь....
     Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2011. - 308 с.

    Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.

Содержание см. здесь....
     Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2012. - 320 с. - (Организация и планирование бизнеса).

 

     В книге раскрыты основные подходы и методы оценки бизнеса, стоимость предприятия представлена как целевая функция управления, приведены практические примеры оценки стоимости предприятия в целом и его частей. Предложены новые решения таких ключевых вопросов оценки бизнеса, как определение числа лет прогнозного периода, согласование результатов оценки по затратному и доходному подходам. Для оценщиков, руководителей предприятий и других лиц, связанных с определением стоимости бизнеса. Книга может быть использована студентами, аспирантами, преподавателями вузов.

 

Содержание см. здесь....

    Энциклопедия хозяйственных операций : учебник / М. Бойцова [и др.] ; гл. ред. Я. Кавторева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Харьков, 2012. - 1136 с.
     
В этой книге доступно, сжато, но в то же время обстоятельно, со всеми нюансами изложен налоговый и бухгалтерский учет всех основных хозяй-ственных операций. Бухгалтерские проводки с описанием содержания хозяйст-венной операции помещены в таблицы, где параллельно с отражением сумм на счетах бухгалтерского учета рассмотрен их налоговый учет. Все неоднозначные моменты бухгалтерского и налогового учета прокомментированы непосредствен-но после приведенной учетной записи хозяйственной операции. Разнообразные числовые примеры по заданным темам освещают практически все аспекты учета. Энциклопедия хозяйственных операций станет настольной книгой как для опыт-ных специалистов, так и для тех, кто овладевает искусством бухгалтерского и на-логового учета. Третье издание вышло в 2009 году. Для бухгалтеров-практиков, аудиторов, финансовых менеджеров, экономистов, предпринимателей и студен-тов экономических специальностей, слушателей программ повышения квалифи-кации, курсов по бухгалтерскому учету и всех, чья профессиональная деятель-ность связана с учетом.


Содержание см. здесь....
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 22 .3. 2013 г., пополнено 27.03.2013 г., 14.05.2013 г., 11.08.2013 г., 12.09.2013 г., 16.10.2013., отредактировано 22.5.2013 г., 29.01.2014 г.